Ajuts extraordinaris als professionals autònoms del terme municipal de Porqueres

Ajuts extraordinaris als professionals autònoms i petites empreses amb activitat empresarial i domicili fiscal al terme municipal de Porqueres que hagin patit pèrdues econòmiques importants o hagin hagut de cessar la seva activitat empresarial a causa dels efectes de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Beneficiaris
Els beneficiaris seran els professionals autònoms i petites empreses titulars d’una activitat empresarial a Porqueres i amb domicili fiscal a Porqueres que hagin patit pèrdues econòmiques importants o hagin hagut de cessar la seva activitat empresarial a causa dels efectes de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Als efectes d’aquestes subvencions s’entén per petita empresa aquella que ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.

Requisits per sol·licitar l’ajut
Els sol·licitants han de complir els requisits generals següents:

  1. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament de Porqueres i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament i abans de rebre
    qualsevol pagament. Les persones sol·licitants que hagin negociat una pròrroga o un ajornament, una moratòria o qualsevol altre condició dels seus deutes tributaris o de Seguretat Social, cal que portin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.
  2. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276,de 18.11.2003).
  3. No haver estat sancionat, per resolució ferma, per la comissió d’una infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o, si ha estat sancionat, haver aplicat les mesures correctores previstes i haver abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
  4. No haver estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d’una infracció greu o molt greu de les previstes en el Decret llei 30/2020 de 4 d’agost, pel qual s’estableixen el règim sancionador específic per l’incompliment de mesures sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
  5. Complir amb l’obligació de comunicar l’obtenció d’altres subvencions públiques o privades per la mateixa activitat.
  6. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
  7. Els sol·licitants s’obliguen a facilitar tota la informació que els sigui requerida per l’Ajuntament, per tal de comprovar la veracitat de les dades que n’han motivat l’atorgament.

Més informació

Menú