Ajuts destinats a les explotacions agràries de la flor i la planta ornamental, del sector cunícola i de l’avicultura, les empreses d’avicultura de carn i les explotacions d’ensinistrament i pràctica eqüestres.

Ajuts per cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries del sector de la flor i la planta ornamental, del sector cunícola i de l’avicultura de producció de carn, les empreses integradores d’explotacions d’avicultura de carn i les explotacions del sector equí classificades com a explotacions especials per a l’ensinistrament i la pràctica qüestres, afectades per la crisi sanitària de la COVID-19, per garantir la seva viabilitat econòmica.

Persones beneficiàries
Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones titulars d’explotacions agràries del sector de la flor i la
planta ornamental, del sector cunícola i de l’avicultura orientats a la producció de carn, les empreses
integradores d’explotacions d’avicultura de carn i les explotacions del sector equí classificades com a
explotacions especials per a l’ensinistrament i la pràctica eqüestres, que han tingut afectacions en la seva
activitat per les restriccions de mobilitat imposades per la lluita contra la COVID-19, o que han vist reduïda en
més del 30% la demanda de la seva producció

Tipus i quantia dels ajuts

Els ajuts consisteixen en la compensació de càrregues financeres per operacions de finançament, únicament
per a actuacions de circulant, amb l’Institut Català de Finances (ICF), en el marc del Conveni de col·laboració
entre el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i l’Institut Català de Finances, pel qual es
regula el fons associat al finançament ICF-COVID-19.
Les característiques dels préstecs són les següents:
 Import del préstec:
Import mínim: 15.000 euros.
Import màxim: 100.000 euros.
Termini: Fins a cinc anys, amb fins a un de carència i amortització lineal, per mesos vençuts.
Interès: Euribor a dotze mesos més 3 punts de diferencial.
Comissions d’obertura: No en tenen.

Quins són els terminis per sol·licitar els ajuts

Fins el 9 de setembre de 2020

Més informació de la RESOLUCIÓ aquí i l’ORDRE aquí

Menú