Ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm corresponents a la campanya 2020-2021

Aquests ajuts tenen per objecte auxiliar la destil·lació de subproductes de la viticultura que hagi estat realitzada d’acord amb les condicions que es fixen a l’annex VIII, part II, secció D del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, així com en aquestes bases reguladores i d’acord amb l’Ordre ARP/354/2016, per la qual es regula l’eliminació obligatòria de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm.

Qui pot demanar els ajuts?

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els destil·ladors o destil·ladores autoritzats que hagin destil·lat subproductes obtinguts en territori de l’Estat, en el marc de l’article 52 del Reglament (UE) 1308/2013 i amb la finalitat prevista en l’article 42 del Reglament delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió, de 15 d’abril de 2016, i que:

a) Hagin obtingut alcohol amb un grau mínim del 92% vol.

b) L’alcohol pel qual se sol·liciti l’ajut sigui destinat exclusivament per utilitzar-lo amb finalitats industrials o energètiques

c) Estiguin autoritzats per a la destil·lació de subproductes en el marc de l’article 52 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 per la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

d) Estar inscrits en el registre territorial a què es refereix l’article 40 del Reglament dels Impostos Especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, que disposa el codi d’activitat i de l’establiment (CAE) previst en l’article 41 de l’esmentat Reglament

Quina és la quantia dels ajuts?

L’import de l’ajut a pagar als destil·ladors o destil·ladores autoritzats per la destil·lació dels subproductes és:

a) 1,100 euros/% vol/hl, per l’alcohol obtingut a partir de brises.

b) 0,500 euros/% vol/hl, per l’alcohol obtingut a partir de vi i mares.

Com a compensació de les despeses de transport i recollida dels subproductes, el/la destil·lador/a ha de pagar al productor els imports següents quan hagi estat aquest últim el que ha suportat la despesa:

a) 0,571 euros/% vol/hl, per brises lliurades.

b) 0,400 euros/% vol/hl, per vi i mares lliurades.

On s’ha de presentar la documentació?

Per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/

Fins quan es poden presentar les sol·licituds?

Les sol·licituds es poden presentar fins al 20 de juliol de 2021.

Per a més informació

Ordre

Resolució

Menú