Ajuts al professionals de Banyoles afectats per la pandèmia COVID-19

Objecte:

Les ajudes tenen com a objectiu ajudar a afrontar la situació econòmica derivada de les limitacions imposades per la normativa vigent en cada moment per a la contenció de la pandèmia de covid-19.

Beneficiaris: 

Per poder optar a aquestes ajudes cal acreditar reunir els requisits següents:

  1. El local ha de gaudir de la situació administrativa pertinent per a desenvolupar l’activitat (règim de comunicació, llicència d’obertura …etc.).
  2. Els beneficiaris han d’estar al corrent de pagament de les taxes i impostos i demés obligacions municipals i de les seves obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda i no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Elements subvencionables

Es considera subvencionable ser titular d’una activitat amb establiment ubicat al terme municipal de Banyoles, la situació econòmica del qual s’hagi vist afectada negativament per les limitacions imposades per la normativa vigent en cada moment per a la contenció de la pandèmia de covid-19

Més informació

Menú