Ajuts al sector de la flor tallada i la planta ornamental com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19

Es publiquen ajuts destinats a subvencionar la superfície i la producció de flor tallada i planta ornamental que hagin estat destruïdes durant el període comprès entre el 14 de març i el 20 de juny de 2020, amb la finalitat de pal·liar les conseqüències negatives que la declaració d’estat d’alarma ha causat, per la impossibilitat de comercialització.

Quins pot demanar els ajuts?

Persones físiques i entitats que:

– Siguin titulars d’explotacions de flor tallada o planta ornamental

– Que acreditin la destrucció de la producció entre el 14 de març i el 20 de juny, inclòs.

Quina documentació s’ha de presentar?

  1. Formulari de la sol·licitud amb les dades de la persona sol·licitant.
  2. Formulari annex a la sol·licitud
  3. Fotografies geolocalitzades de la plantació
  4. Planell SIGPAC indicant a on exactament s’han realitzat les operacions de destrucció.
  5. Documentació acreditativa de la destrucció de la producció declarada
  6. Verificació de les dades d’identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l’acrediti
  7. En el cas de persones jurídiques:

– Còpia de les escriptures i/o els estatuts registrats de l’entitat sol·licitant, si escau.

– Certificat de l’acord de l’òrgan competent segons els estatuts de l’entitat per sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos corresponents.

– Certificat actualitzat d’inscripció en el registre administratiu corresponent.

Quin és el termini de presentació de les sol·licituds?

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 22 d’octubre de 2020, inclòs.

On s’ha de presentar la documentació?

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s’han de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/

Per a més informació aquí

Menú