Ajuts de minimis corresponents a l’any 2020-2021 per a la promoció i foment de la venda de proximitat a Catalunya

L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és la promoció i el foment de la venda de proximitat a Catalunya.

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts:
a) Les associacions, fundacions, federacions, amb personalitat jurídica, privades, sense ànim de lucre.
b) Les cooperatives amb agrobotiga on efectuïn venda de productes agraris i agroalimentaris de proximitat.
En tots els casos, caldrà que algun dels seus membres sigui o bé titular d’una explotació agrària o bé una
agrupació de productors agraris i, en ambdós casos, que estiguin adherits a la venda de proximitat d’acord
amb el Decret 24/2013.
La persona beneficiària no es pot dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que
preveuen l’article 100.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (TRLFPC), i l’article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions (LGS)

Despeses subvencionables

Als efectes d’aquestes bases es consideren despeses subvencionables de promoció de la venda de
proximitat les següents:
a) Activitats de promoció de la venda de proximitat d’acord amb el que estableix el punt 18.d) d’aquestes
bases reguladores. Aquestes activitats promocionals preveuen, entre d’altres: l’edició de nous materials
promocionals; la participació a fires i certàmens; la concepció, disseny i edició de nous productes amb la marca
del sol·licitant; la millora promocional de la venda de proximitat en la imatge del punt de venda; la creació i el
manteniment de suports digitals destinats a fomentar la venda de proximitat; i la publicitat en els diferents
mitjans de comunicació i/o en els punts de venda.
b) Les despeses de contractació d’una única persona dinamitzadora (amb caràcter laboral o de serveis) per a la
promoció de la venda de proximitat, per aquelles persones beneficiaries en què el percentatge dels seus
membres adherits a la venda de proximitat sigui superior al 50%, sempre que s’hagin efectuat despeses

Aquests costos poden ser per la contractació expressament d’un dinamitzador, o bé pels costos corresponents
a la proporció d’hores de treball invertides en les activitats de promoció del logotip de la venda de proximitat
per part del personal propi de l’entitat.
-Són subvencionables les actuacions realitzades en el període que indiqui la convocatòria corresponent.
– Es considera que la despesa ha estat realitzada quan hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la
finalització del període de justificació establert a la convocatòria corresponent.

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies que computen des de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

Més informació

Ordre

Resolució

Menú