Ajuts de minimis destinats a la millora dels processos productius i de l’eficiència de l’activitat de petits escorxadors d’ungulats domèstics

L’objecte dels ajuts és la millora dels processos productius i de l’eficiència de l’activitat de petits escorxadors d’ungulats domèstics mitjançant les línies d’actuació següents:

– Inversions consistents en la compra i instal·lació de maquinària i equipament o obres d’arranjament i reforma d’instal·lacions ja existents.

– Elaboració i redacció de projectes tècnics per a la construcció de nous petits escorxadors o per a les obres d’arranjament i reforma d’instal·lacions ja existents.

– Inversions en la construcció de nous petits escorxadors d’ungulats domèstics.

Qui pot demanar els ajuts?

Persones físiques i jurídiques públiques o privades, i les seves agrupacions, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat tot i que no tingui personalitat jurídica que compleixin els requisits següents:

  1. Que siguin titulars dels escorxadors, o operadors o explotadors responsables de les activitats que es fan als escorxadors per contracte d’arrendament, concessió o qualsevol altra forma conforme a dret mitjançant document liquidat dels tributs corresponents o titulars dels immobles o les instal·lacions utilitzats com a escorxadors definits en l’Ordre encara que no exerceixin per si mateixos l’activitat comercial.
  2. Que suportin la càrrega financera de les inversions subvencionables.

Quins requisits ha de complir?

  1. L’escorxador, en data de la certificació de la subvenció, ha d’estar autoritzat de forma plena per a l’activitat objecte de l’ajut i inscrit en el Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC).
  2. L’escorxador ha de ser un petit escorxador basat en el concepte de límit de sacrifici anual, d’acord amb les definicions de l’apartat 2 de l’Ordre.
  3. L’escorxador ha de mantenir la seva activitat durant un mínim de 5 anys des de la certificació de l’ajut, excepte en casos de força major.

Quina documentació s’ha de presentar?

  1. La sol·licitud de destil·lació de crisi de vi ha d’anar acompanyada del llistat dels productors subministradors del vi, volum, grau alcohòlic i tipus de vi lliurat per a la destil·lació, i cal aportar totes les dades dels subministradors, el celler de producció i la distància d’aquest celler a la destil·leria; i del document acreditatiu del dipòsit d’una garantia de bona execució pel 110% de l’ajut sol·licitat i de la còpia dels contractes establerts entre els productors subministradors de vi i l’empresa destil·ladora.
  2. La sol·licitud d’emmagatzematge privat de vi ha d’anar acompanyada d’un document amb les dades de l’empresa vitícola, la identificació del celler, les dades del producte emmagatzemat, les dades de la localització del producte a precintar i el document acreditatiu de presentació de la garantia a què fa referència l’article 17.3 d) del Reial decret 557/2020, de 9 de juny.
  3. La sol·licitud de collita en verd anirà acompanyada d’un formulari en el qual es farà constar la relació de parcel·les per a les quals la persona titular sol·licita l’ajut, amb la seva identificació de parcel·la vitivinícola, la forma de collita (amb treball propi o aliè) i la data en què es preveu fer la collita en verd.

On s’ha de presentar la documentació?

En el cas que la persona sol·licitant sigui una Administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella Administració, domiciliada a Catalunya, ha de formalitzar les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts en un imprès normalitzat que es pot descarregar a través de l’extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat) . Aquestes sol·licituds i la documentació adjunta s’han de presentar en aquesta extranet.

En la resta dels casos, les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics a través de la pàgina http://seu.gencat.cat

Per a més informació aquí

Menú