Ajuts de minimis destinats a la promoció i foment de la venda de proximitat a Catalunya

L’objecte dels ajuts és la promoció i el foment de la venda de productes agroalimentaris de proximitat a Catalunya.

Qui pot demanar els ajuts?

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts:

  1. Les associacions, fundacions, federacions, amb personalitat jurídica, privades, sense ànim de lucre.
  2. Les cooperatives amb agrobotiga on efectuïn venda de productes agraris i agroalimentaris de proximitat

En tots els casos, caldrà que algun dels seus membres sigui o bé titular d’una explotació agrària o bé una agrupació de productors agraris i, en ambdós casos, que estiguin adherits a la venda de proximitat d’acord amb el Decret 24/2013.

Quins requisits ha de complir?

– En cas d’empreses amb 50 o més treballadors/es, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l’empresa per persones amb discapacitat

– En cas d’empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe

– No tenir la consideració d’empresa en situació de crisi

– Complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual.

– Quan es tracti de persones físiques empresàries, estar donat d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

– Quan es tracti d’entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.

– En cas de comptar amb centres laborals, complir amb la normativa de política lingüística fent constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter

– En cas de comptar amb centres i establiments oberts al públic, complir amb la normativa de política lingüística

– En el cas de línies d’ajuts en què els beneficiaris puguin ser les fundacions, complir el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat.

– En el cas de línies d’ajuts en què la persona beneficiària pugui ser una associació o una fundació, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

– No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries

– En el cas que l’activitat subvencionada impliqui contacte habitual amb menors, disposar de les certificacions legalment establertes

On s’ha de presentar la documentació?

Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics a través de la pàgina http://seu.gencat.cat i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DARP.

Per a més informació aquí

Menú