Ajuts en els lloguers de l’habitatge habitual

Qui pot demanar la línia d’avals pel lloguer?

Els arrendataris d’habitatge habitual que s’han vist afectades per l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

Quins requisits cal complir per poder accedir-hi?

Acreditar estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social com a conseqüència del COVID-19, sempre que reuneixi els següents requisits:

 • Que l’arrendatari o algun dels membres de la unitat familiar passi a estar en situació d’atur, estar afectats per un ERTO o s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures o alguna altra circumstància que impliqui una reducció d’ingressos.
 • Que el conjunt d’ingressos dels membres de la unitat familiar, no siguin superiors a:
  • Amb caràcter general el límit d’ingressos no ha de superar 3 tres vegades l’IPREM (537,84€) del conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar
  • Que no superi 4 vegades l’IPPREM si algun membre de la unitat familiar té declarada una discapacitat igual o superior al 33%
  • Que no supero 5 vegades l’IPREM si la persona obligada a pagar el lloguer pateix una discapacitat igual o superior al 33% o igual o superior al 65%.
 • Renta arrendatària més les despeses i subministraments bàsics que siguin superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.
 • Que la persona sol·licitant tingui la residència legal a Catalunya.
 • Que la persona sol·licitant sigui titular d’un contracte de lloguer i constitueixi el seu domicili habitual
 • Que la persona sol·licitant acrediti el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020
 • Que els membres de la unitat familiar compleixin les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social
 • Que la persona sol·licitant no estigui sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions
 • Que l’import de la renda de lloguer del contracte d’arrendament sigui, com a màxim, de 900 euros

Fins quant tinc temps de demanar-lo?

Del 19 de maig fins el 30 de setembre de 2020.

On s’ha de presentar la documentació?

Les sol·licituds es poden presentar:

– A través de la web de la Generalitat de Catalunya https://web.gencat.cat/es/tramits

– Presencialment, sol·licitant cita prèvia a www.banyoles.cat

– A les borses que formen part de la xarxa de mediació per al lloguer social o les oficines locals d’habitatge que col·laboren mitjançant conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

– L’Agència de l’Habitatge de Catalunya

– La seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge

 Per a més informació:

Resolució TES/1047/2020: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794633.pdf

Menú