Ajuts extraordinaris a les persones titulars de concessions de llotges pesqueres de Catalunya

L’objecte dels ajuts és compensar les pèrdues econòmiques i facilitar el manteniment de la competitivitat de les persones titulars de les concessions de llotges pesqueres a fi de pal·liar les conseqüències de la situació d’emergència de salut pública ocasionada per la COVID19.

Qui pot demanar les ajudes?

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones titulars de concessió d’una llotja pesquera catalana.

Quins requisits s’han de complir?

  • Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social i/o no tenir deutes amb la Generalitat de Catalunya.
  • En cas d’empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi als seus centres de treball d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
  • No tenir la consideració d’empresa en situació de crisi a 31 de desembre de 2019, d’acord amb l’article 3, apartat 5, del Reglament (UE) 1388/2014. Com a excepció a aquest punt, es podran concedir ajuts a microempreses o petites empreses que ja estiguessin en crisi a 31 de desembre de 2019, sempre que no es trobin immerses en un procediment concursal i no hagin rebut un ajut públic de salvament o reestructuració.
  • En cas de comptar amb centres laborals, complir la normativa de política lingüística fent constar, com a mínim en català, els rètols i les informacions de caràcter fix que continguin text que han de figurar a l’interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.
  • En cas de comptar amb centres i establiments oberts al públic, complir la normativa de política lingüística atenent els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactant, com a mínim en català, la senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix i els documents d’oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.
  • En el cas d’empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere
  • No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat l’ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior.

On s’ha de presentar la documentació?

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics a través de la pàgina web http://seu.gencat.cat

Per a més informació aquí

Menú