Ajuts extraordinaris als establiments comercials i autònoms del municipi de Sant Miquel de Campmajor

Objecte
L’objecte de la convocatòria és atorgar ajuts extraordinaris als establiments comercials i empresarials ubicats al terme municipal de Sant Miquel de Campmajor i autònoms empadronats al municipi que han hagut de cessar o han vist afectada la seva activitat degut als efectes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, o que hagin tingut pèrdues econòmiques importants a causa de la crisi esmentada.

Beneficiaris

  1. Els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil que siguin titulars d’una activitat comercial o de serveis que compleixi els requisits següents:
    • Que estigui ubicada al terme municipal de Sant Miquel de Campmajor.
    • Que es tracti d’establiments legalment constituïts i registrats en el registre corresponent.
    • Que l’activitat que es desenvolupi estigui emparada per una llicència o, si escau, comunicació, si són preceptives.
  1. També poden ser beneficiaris els autònoms empadronats al municipi que presten serveis i no tenen una seu física. En cas que una mateixa persona empresària sigui titular d’activitats econòmiques ubicades en més d’un establiment, podrà sol·licitar un ajut per a cadascun d’ells.

Termini per presentar les sol·licituds

El termini per poder sol·licitar aquests ajuts s’iniciarà el dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) de l’extracte de la convocatòria tramesa per la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) i finalitzarà al cap de 15 dies hàbils a comptar des d’aquesta publicació.
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base cinquena podran presentar-se al Registre General de la Corporació en horari d’atenció pública o presentar telemàticament a través del portal de tràmits de la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor www.santmiqueldecampmajor.cat.
També es podran presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

Més informació

Menú