Ajuts per als centres d’activitats marítimes afectats per les restriccions de l’activitat com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Subvencions pels centres d’activitats marítimes afectats econòmicament per les restriccions de l’activitat com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID19 en l’àmbit de les activitats marítimes recreatives a Catalunya, a fi de pal·liar els efectes negatius derivats de la crisi sanitària, compensar l’evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat

Qui pot demanar les subvencions?

Empreses que tinguin la condició de petita o mitjana empresa (PIME) o microempresa, d’acord amb l’annex 1 del Reglament (UE) 1388/2014, i les persones físiques afiliades al règim d’autònoms de la Seguretat Social que siguin titulars de centres d’activitats marítimes (acadèmies nàutiques, centres d’immersió i centres nàutics) i que justifiquin una disminució en la seva facturació per a l’any 2020 superior un 20% respecte de la de l’any anterior.

Quina documentació cal aportar?

  • La sol·licitud
  • DNI/NIF/NIE o altre document que acrediti la identitat de la persona
  • En el cas de persones jurídiques, còpia de les escriptures i/o els estatuts registrats de l’entitat sol·licitant, si escau.
  • En el cas de persones jurídiques, certificat de l’acord de l’òrgan competent segons els estatuts de l’entitat per sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos corresponents.
  • En el cas d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, s’han de fer constar els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació.
  • Declaració resum anual de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) corresponent a l’any 2019, segons Model 390.
  • Una memòria explicativa de les activitats del centre i les pèrdues econòmiques causades per la COVID19.

On s’ha de presentar la documentació?

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans exclusivament telemàtics a través de la pàgina web http://seu.gencat.cat

Per a més informació aquí

Menú