1. Inici
  2. /
  3. Atenció al consumidor
  4. (Pàgina 2)

Atenció al consumidor

En aquest apartat hi trobareu, desglossada per temes, informació sobre els drets que teniu com a persones consumidores si heu patit afectacions derivades de la Covid-19. Per a més informació podeu contactar via correu electrònic a: consum@plaestany.cat i consultar la web de l’Agència Catalana del Consum http://consum.gencat.cat

Allotjaments turístics

En els casos en què s’han fixat limitacions a la mobilitat o confinaments que impedeixen que els consumidors puguin gaudir de serveis ja contractats, es pot reclamar el retorn dels diners.

Subministraments bàsics: llum

No es podrà suspendre el subministrament de llum a cap consumidor excepte per qüestions de seguretat.
Es prorroga de forma automàtica fins al 15 de setembre de 2020 la vigència de l’abonament social.

Subministraments bàsics: aigua

El Govern de la Generalitat, en el marc de les seves competències, té la voluntat d’ajudar les famílies i les empreses a superar la situació d’emergència i de crisi provocada pel COVID19. I un dels instruments que té al seu abast és el de la fiscalitat dels tributs propis, entre els quals hi ha el cànon de l’aigua. Una rebaixa temporal d’aquest podrà alleugerir en part les càrregues econòmiques de la ciutadania i de les empreses que en són contribuents.

Subministraments bàsics: aigua, llum i gas. Consideracions essencials.

S’amplia la cobertura de col·lectius vulnerables en l’àmbit del subministrament de serveis públics essencials, en particular en l’àmbit de l’aigua, el gas natural i l’electricitat, i es congelen els preus corresponents als gasos liquats de petroli. No es podrà suspendre el subministrament de llum, gas i aigua a cap consumidor excepte per qüestions de seguretat.

Préstecs, crèdits i hipoteques

Una de les mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, és la moratòria en el pagament dels crèdits i préstecs no hipotecaris, inclosos els crèdits al consum així com de les hipoteques per a la compra de l’habitatge habitual en el cas de les persones que pateixen dificultats extraordinàries per fer-ne front, així com dels seus avaladors.

Paga i senyal de productes

Si l’establiment o l’empresa està en disposició de proporcionar-vos el producte o de prestar-vos el servei, però vosaltres decidiu renunciar-hi, podeu perdre les quantitats pagades per avançat. Ara bé, si l’establiment o l’empresa no us pot oferir el producte o prestar el servei, teniu dret al reemborsament de l’import pagat.

Mascaretes i gels

L’Estat espanyol ha fixat en 0,96€/unitat el preu màxim de venda de les mascaretes quirúrgiques d’un sol ús. La venda unitària de mascaretes quirúrgiques, que no estiguin empaquetades individualment, només es podrà realitzar a les oficines de farmàcia, garantint unes condicions d’higiene adequades que salvaguardin la qualitat del producte.

Habitatge: arrendaments

En els contractes d’habitatge: queden suspesos els procediments de desnonament i dels llançaments per a llars vulnerables sense alternativa d’habitatge. S’estableix una pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual. S’aplica una moratòria, ajornament, un fraccionament de les quotes o una reducció de la renda, pel que fa al pagament del lloguer per part de les persones vulnerables, sempre que el propietari de l’habitatge sigui un gran tenidor.

Menú