Confinament nocturn i horaris de tancament.

Degut a l’increment de casos per COVID-19 a Catalunya s’aproven noves restriccions.

Mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya
Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00
hores.

S’exclouen d’aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar
adequadament:
– Desplaçament per assistència sanitària d’urgència i per anar a la farmàcia per raons d’urgència, sempre que
sigui a la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
– Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els
casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells
desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva
activitat professional o empresarial.
S’inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per
a realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.
– Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics
– Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables
per motius inajornables.
S’inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia
que requereixin activitat a l’exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament
justificat per professionals sanitaris o socials amb el corresponent certificat.
– Actuacions urgents davant d’òrgans judicials.
– Retorn al lloc de residència habitual després d’haver realitzat les activitats permeses relacionades
anteriorment.
– Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la
franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.
– Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.
Igualment, durant l’horari de restricció de la mobilitat és permesa la circulació de vehicles per als
desplaçaments permesos.
La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l’àmbit territorial de Catalunya està
permesa sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació
quan es tracti de transport de mercaderies.

Horaris de tancament
L’horari d’obertura al públic de les activitats de serveis i de comerç minorista i de restauració, i de les activitats
culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives autoritzades d’acord amb la Resolució SLT/2546/2020,
de 15 d’octubre, modificada per la Resolució SLT/2568/ 2020, de 19 d’octubre, o, si escau, resolució que la
substitueixi, és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar les 21.00 hores o les
22.00 hores en cas d’activitats culturals i espectacles públics i de l’activitat de prestació de serveis de
restauració a domicili, tret de les activitats de caràcter essencial establertes a l’annex 2 del Decret llei
27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.

 

Menú