Convocatòria Ajuts complementaris per a Instal·lacions Juvenils

Persones beneficiàries i requisits
Poden ser persones beneficiàries d’aquest ajut les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves: cases de colònies, albergs de joventut, granges escola o aules de natura, i campaments juvenils.

Caldrà que compleixin els següents requisits:

  1. Ser titulars o gestores de la instal·lació o instal·lacions juvenils per a les que sol·liciten l’ajut, les quals han d’estar inscrites en el Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut.
  2. Tenir inscrites en el Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut les places de la instal·lació o instal·lacions juvenils per a les quals sol·liciten l’ajut.
  3. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Per tant, NO es poden acollir a aquests ajuts els “terrenys d’acampada”.


Quantia
L’ajut s’abonarà en un pagament únic de 5.000 euros per cada instal·lació juvenil que es complementarà amb una aportació de 25 euros per a cada plaça de la instal·lació juvenil inscrita en el Registre d’Instal·lacions Juvenils. L’import màxim total serà de 40.000 euros per cada entitat, empresa o persona autònoma sol·licitant.


Compatibilitat
Aquest ajut és complementari i compatible amb l’ajut per a persones titulars o gestores d’instal·lacions juvenils previst en el Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre. Properament aquest tràmit també estarà actiu.

S’ha d’efectuar exclusivament a través del tràmit específic del Canal Empresa, i per a fer-ho cal disposar de certificat digital. En cas que la persona que ha d’efectuar el tràmit no disposi de certificat digital, recomanem la utilització del sistema IdCAT Mòbil, que es pot obtenir electrònicament i amb facilitat a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/)

Aquest ajut és complementari a la prestació que es fa en col·laboració amb el Departament d’Educació i, per tant, es poden sol·licitar ambdós ajuts.

El termini per presentar les sol·licituds comença a les 9:00h de demà 2/2/2020 i acaba a les 15:00h del dijous 10/12/2020.

Més informació 

 

Menú