Ajuts extraordinaris, per a l’any 2020, per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes

Convocatòria extraordinària per a l’any 2020 per a la concessió de les subvencions per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes previstes al Capítol IV del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19

Entitats beneficiaries

Les entitats beneficiàries dels ajuts són les microempreses, constituïdes legalment, i les persones treballadores
autònomes donades d’alta al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) o a una
mutualitat del col·legi professional com a sistema alternatiu, amb domicili fiscal i, si escau, el centre de treball
a Catalunya i que ocupin fins a 10 persones treballadores que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la
declaració de l’estat d’alarma

Quantia de la subvenció

La quantia de la subvenció és un mòdul econòmic de 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla, per un màxim de tres unitats de mòdul.

El termini de presentació de sol·licituds

El termini comença a partir de l’endemà de la publicació al DOGC de la present convocatòria i restarà obert fins al 30 de setembre de 2020 inclòs.

Més informació aquí

Menú