Ajuts extraordinaris per fer front a les afectacions econòmiques al sector de l’activitat física i l’esport com a conseqüència de la COVID-19 durant l’any 2021.

Concessió d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir al sector de l’activitat física i l’esport, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant l’any 2021.

Programes

S’estableixen els programes següents:

 1.  Per a entitats gestores d’instal·lacions esportives l’obertura al públic de les quals s’hagi vist suspesa o limitada.
 2. Per a entitats organitzadores de competicions esportives oficials d’àmbit català, a nivell federat (excloses les professionals) i escolar, la celebració de les quals s’hagi vist ajornada.

Persones beneficiàries

 • Poden ser beneficiàries del programa 1 les entitats gestores de les instal·lacions esportives en servei censades al Cens d’equipaments esportius de Catalunya (CEEC) i afectades per la suspensió o limitació de l’obertura al públic següents:
  •  Les entitats privades sense finalitat de lucre registrades en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya que gestionen instal·lacions esportives.
  •  Les empreses que gestionen instal·lacions esportives d’acord amb l’epígraf 967.1 (Instal·lacions esportives) o l’epígraf 967.2 (Escoles i serveis de perfeccionament de l’esport) de les tarifes i la instrucció de l’Impost d’Activitats Econòmiques, aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.
  • Les universitats catalanes que siguin gestores d’instal·lacions esportives.
 •  Poden ser beneficiaris del programa 2:
  • Les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs, registrades en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
  •  Els consells esportius, registrats en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
 •  Queden excloses com a beneficiaris d’aquests ajuts els ens locals de Catalunya; les persones jurídiques participades en més d’un 50% per capital públic, a excepció de les universitats, en el seu cas; i els professionals i treballadors autònoms.
 •  Queden excloses també les persones o entitats que gestionen únicament instal·lacions esportives d’ús exclusiu: escolar, assistencial, sanitari, residencial o turístic.
Menú