Línia d’avals pel lloguer

Ajudes transitòries de finançament pels arrendataris d’habitatges habituals localitzades a territori espanyol per entitats de crèdit.

Qui pot demanar la línia d’avals pel lloguer?
Els arrendataris d’habitatge habitual, residents a Espanya, i amb contracte en vigor.

Quins requisits cal complir per poder accedir-hi?
Acreditar estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social com a conseqüència del COVID-19, sempre que reuneixi els següents requisits:

 • Que l’arrendatari o algun dels membres de la unitat familiar es trobin afectats per una circumstància que impliqui una reducció d’ingressos, per estar en situació d’atur, per estar afectat per un ERTE, per haver reduït la seva jornada per tenir cura d’algú, per finalització de l’activitat dels treballador per compte propi o per altres circumstàncies sobrevingudes vinculades a l’activitat laboral o empresarial que impliquin una reducció dels ingressos com a conseqüència del COVID-19.
 • Límit d’ingressos: no superar 5 IPREM del conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol•licitud de l’ajuda.
 • Renta arrendatària més les despeses i subministraments bàsics que siguin superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.
 • Si són varies persones les titulars del mateix contracte de lloguer, tots hauran de formalitzar com a prestataris un únic contracte de préstec, responent de manera solidària.
 • Que la persona arrendatària o qualsevol de les persones de la unitat familiar no disposin d’un habitatge en propietat o en règim d’usufructuari, llevat els casos que es contemplen a l’Ordre.

Quina documentació cal aportar?

 • Declaració responsable amb el model oficial de l’ Annex I de l’Ordre TMA/378/2020
 • En cas de situació legal d’atur, document justificatiu emès per l’entitat gestora de les prestacions
 • En cas de finalització de l’activitat de treballadors per compte propi, certificat sobre la base d la declaració de finalització de l’activitat declarada per l’interessat, expedit per l’Agencia Estatal de l’Administració Tributaria o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma
 • Per persones que conviuen a l’habitatge habitual:
  • Llibre de família o document acreditatiu per les parelles de fet
  • Certificat d’empadronament de totes les persones empadronades a la llar.
 • Titularitat dels bens: certificat cadastral o nota simple del servei d’índex del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.

Fins quant tinc temps de demanar-lo?
Abans del 30 de setembre de 2020, i s’hauran de formalitzar abans del 31 d’octubre de 2020.

On s’ha de presentar la documentació?
A qualsevol de les entitats de crèdit adherides a la Línea de Avales Arrendamiento COVID-19 de l’ICO

Per a més informació:

Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/dof/spa/pdf

Resolució d’1 de maig de 2020 (BOE): https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4786-consolidado.pdf

Ordre TMA/378/2020, de 30 d’abril: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf

ICO: https://www.ico.es/web/ico/linea-avales-arrendamiento-covid-19

MITMA: https://www.mitma.gob.es/vivienda/linea-avales-arrendamiento-covid-19

Menú