Línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19

Concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, per compensar l’evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.

Persones o entitats beneficiàries

 • Poden ser persones beneficiàries d’aquesta subvenció les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya:
  • a) Guies de turisme de Catalunya habilitats.
   b) Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
  • c) Agències de viatges.
  • d) Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l’experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes. A l’efecte d’aquestes bases, s’hi entenen incloses les activitats següents:
   – Congressos i turisme de reunions.
   – Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions.
   – Senderisme.
   – Cicloturisme.
   – Enoturisme.
   – Ecoturisme.
   – Activitats aquàtiques i nàutiques.
   – Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.
 •  S’hi inclouen també les explotadores d’habitatges d’ús turístic. D’acord amb les condicions específiques de compliment que s’especifiquen addicionalment.

Quantia dels ajuts

 • La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària.
 • Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 2.000,00 euros.
 • Els col·lectius inclosos en els apartats b), c) i d) de la base 2.1, les quanties següents:
  • Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 persones treballadores: 5.000,00 euros.
  • Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 persones treballadores: 10.000,00 euros.
  • Empreses amb una mitjana de més de 50 persones treballadores: 20.000,00 euros.
 • En el cas de les empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic quedarà articulada en dos trams.
  • Empreses de fins a 10 persones treballadores: 5.000,00 euros.
  • Empreses a partir d’11 o més persones treballadores: 10.000,00 euros

Sol·licituds i documentació:

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l’apartat Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Més Informació:

Menú