Moratòria del pagament de les hipoteques

Reial decret llei 8/2020, de 17 de març del 2020, relatiu a mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, estableix les mesures per accedir a la moratòria del pagament de deute hipotecari.

Qui pot demanar la moratòria del pagament de les hipoteques?
Els titulars de préstecs hipotecaris sobre:

 • Habitatge habitual
 • Immobles afectes a l’activitat econòmica que desenvolupin empresaris i professionals
 • Habitatges diferents de l’habitual en situació de lloguer, en què el propietari hagi deixat de percebre la renda arrendatària des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma (Reial decret 463/2020, de 14 de març del 2020)

Quins requisits cal complir per poder accedir-hi?

 • Que el deutor hipotecari passi a estar en situació d’atur o, en cas de ser empresari o professional, pateixi pèrdues substancials dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seves vendes.
 • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la sol•licitud de la moratòria:
  • Amb caràcter general, el límit de tres vegades l’IPREM mensual.
  • Aquest límit s’incrementa en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec a la unitat familiar (0,15 vegades si la unitat familiar és monoparental).
  • Aquest límit s’incrementa en 0,1 vegades per cada persona més gran de 65 anys membre de la unitat familiar.
  • En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior al 33 per cent, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti acreditadament de manera permanent per realitzar una activitat laboral, el límit serà de quatre vegades l’IPREM, sens perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.
  • En cas que el deutor hipotecari sigui persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental o amb discapacitat intel•lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament la persona o el seu cuidador per realitzar una activitat laboral, el límit serà de cinc vegades l’IPREM.
 • Que la quota hipotecària, més les despeses i els subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.
 • Que, com a conseqüència de l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi sofert una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques en termes d’esforç d’accés a l’habitatge.

Quina documentació cal aportar?

 • Justificant de pèrdua d’ingressos:
  • Certificat de la prestació d’atur amb la quantitat mensual.
  • Si és empresari o professional i cessa l’activitat, el certificat de declaració de cessament d’activitat emès per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
 • Llibre de família.
 • Certificat col•lectiu d’empadronament històric
 • Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent
 • Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
 • Escriptures de compravenda de l’habitatge i de concessió del préstec o crèdit hipotecari.
 • Declaració responsable de les persones deutores conforme compleixen els requisits exigits.

Fins quant tinc temps de demanar-la?
Des del passat 18 de març i fins un mes després de la finalització de l’estat d’alarma.

On s’ha de presentar la documentació?
A l’entitat financera amb la que es va signar el préstec o crèdit hipotecari

Per a més informació:
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de març https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/dof/spa/pdf
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de març https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

Menú