Prestació extraordinaria per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de la crisi ocasionada per la COVID-19

PERSONES BENEFICIARIES:
A persones treballadores (persones físiques) que es trobin en algun dels supòsits següents:

  • Treballadors per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per força major, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 22 del Reial Decret llei 8/2020.
  • Treballadors per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 23 del Reial Decret llei 8/2020.
  • Treballadors per compte aliè, fix discontinu, afectada per un ERTO d’acord amb el punt 6 de l’article 25 del Reial Decret llei 8/2020.
  • Treballadors per compte aliè afectada per l’extinció del contracte de treball.
  • Treballadors per compte propi amb suspensió o reducció de l’activitat econòmica.

TERMINIS:
El termini per presentar les sol•licituds restarà obert fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària destinada a aquesta prestació.

ALTRES INFORMACIONS:
L’import d’aquesta prestació és de 200€ i s’abonarà en un únic pagament.
Només es pot presentar una sol•licitud per unitat familiar. En cas de presentació de més d’una sol•licitud, només es tindrà en compte la primera que s’hagi presentat.

Aquesta prestació és compatible amb la percepció d’altres ajuts i prestacions estatals d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions econòmiques percebudes de forma regular i periòdiques o amb qualsevol altre ajut concedit per altres administracions, ens públics o privats, si la suma mensual dels mateixos no supera els 2.098,37 euros.

Aquesta prestació és incompatible amb les altres prestacions econòmiques que té reconegudes la persona beneficiària o a les que pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats complementaris de la Seguretat Social, si la seva concessió pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió d’aquelles.

SOL·LICITUD:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinaria-subministraments-basics-covid?category=&moda=1

RESOLUCIONS:
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajuturgencia/atorgament/

Menú