Restriccions a tot Catalunya (COVID-19) a partir del 4 de juny de 2021

Mesures bàsiques de protecció individual i col·lectiva:

HIGIENE

 • Higiene freqüent de mans.
 • Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls).
 • Neteja i desinfecció de les superfícies.

PRÀCTIQUES SOCIALS

 • Les reunions es limiten a un màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents.
 • Restringir les trobades familiars i de caràcter social en espais tancats tant com sigui possible.
 • Mantenir grups de convivència habitual al més estables possible.
 • Reduir els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió.
 • Distància física interpersonal de seguretat.
 • Cridar o cantar afavoreixen la transmissió.

MASCARETA

 • Ús de la mascareta obligatòria per a totes les persones majors de 6 anys, independentment del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat:
  • A la via pública i en espais exteriors
  • En qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic
  • Al transport públic

ESPAIS OBERTS / VENTILATS

 • Preferència pels espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats.
 • Ventilació correcta dels espais tancats.

BOMBOLLA

 • Es recomana limitar el contacte social als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.
  • La bombolla de convivència és el grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport.
  • La bombolla ampliada és el grup de persones de la bombolla de convivència més un altre grup o uns altres grups acotats de persones, sempre les mateixes.

Aquest deure de protecció és igualment exigible a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o que es trobi obert al públic.

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut.

Àmbit territorial i de mobilitat

Amb la fi de l’estat d’alarma acaben els confinaments perimetral i nocturn de Catalunya.

Tot i així, es recomana:

 • Limitar en la mesura que sigui possible els desplaçaments.
 • Respectar les mesures de protecció individual i col·lectiva.
 • Adoptar una estratègia de desplaçaments basada en la bombolla de convivència

Horaris de tancament

L’horari d’obertura al públic és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar:

 • Horari: s’amplia l’horari d’obertura fins a la 01.00 hores de les activitats culturals i esportives, de les botigues de conveniència, dels establiments comercials annexos a gasolineres i dels serveis de restauració.

Àmbit social

Les reunions o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents.

En espais tancats, incloent els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui possible i que es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

No es permet el consum ni d’aliments ni de begudes a l’espai públicExcepte:

 • Espais públics habilitats amb mobiliari per a aquest consum (àrees de descans, pícnics i similars) amb limitació de 10 persones
 • Les sortides escolars i en l’àmbit de les activitats d’intervenció socioeducativa.

No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

No es consideren incloses en aquesta prohibició:

 • Activitats laborals.
 • Activitats de culte.
 • Actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres.
 • Mitjans de transport públic.
 • Activitats docents de caràcter reglat (incloses les universitàries), les activitats extraescolars i les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar.
 • Activitats culturals.
 • Activitats esportives organitzades on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses.
 • Dret de manifestació, el qual podrà ser exercit en les condicions que determini l’autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.

Àmbit laboral i professional

 • Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral. Implementar el treball a distància o teletreball excepte quan no sigui possible. Si no és possible establir mesures de flexibilitat horària, horaris d’entrada i sortida esglaonats o similars.
 • Adoptar mesures per mantenir la distància interpersonal. En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d’ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d’acord amb els protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries i, en especial, dels espais comuns dels centres de treball, restringint-ne o esglaonant-ne l’ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans es permeti el distanciament entre persones o establint zones d’entrada i sortida diferenciades, entre d’altres.
 • Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
 • L’ús de mascareta:
  • és obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior.
  • no és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.
 • Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

Àmbit educatiu

ESO, Primària, Infantil, Batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de règim especial reglats

 • Presencialitat plena.

Universitats, centres adscrits i escoles de negoci

 • Es permet la presencialitat simultània de fins a un màxim del 50% dels universitaris de cada centre i no es pot superar aquest percentatge en cap universitat. Les pràctiques i les avaluacions poden seguir sent presencials.

Formació d’adults, escoles oficials d’idiomes

 • Reducció de l’activitat presencial.

Extraescolars i esport escolar

 • Les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d’esport escolar, organitzades dins o fora d’un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada, es poden realitzar amb fins a un màxim de 10 alumnes per aula en les etapes d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional. Només els centres que organitzen activitats extraescolars mantenint els grups estables escolars o part d’aquests poden desenvolupar les activitats amb més de 10 alumnes per aula, sempre que no hi participin alumnes d’altres grups estables.

Activitats de lleure educatiu

 • Les activitats de l’àmbit del lleure educatiu dirigides a alumnat en les etapes d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional, així com les activitats en l’àmbit del lleure inclusiu dirigides a persones amb discapacitats, es poden dur a terme tant en espais interiors com a l’aire lliure, en grups màxims de 10 persones.

Els centres de formació d’adults, les escoles oficials d’idiomes i les escoles de música i de dansa autoritzades pel Departament d’Educació, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, han d’adoptar mesures per reduir l’assistència presencial dels seus alumnes.

Equipaments cívics

 • En els equipaments cívics es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat en grups no superiors a deu persones i acomplint les mesures higièniques i de prevenció corresponents.
 • Quan aquestes activitats compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades a tots els espais i locals oberts al públic, l’activitat presencial podrà arribar fins al 70% de l’aforament autoritzat.

Transport públic

 • El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que hi hagi una disminució de passatgers. Se’n pot ajustar l’oferta en horari nocturn i caps de setmana, en funció de l’evolució de la demanda.
 • Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.
 • Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • En el cas dels taxis de fins a 9 places, es poden ocupar totes.

Àmbit comercial

En general, els establiments poden obrir amb un aforament del 70%.

 • Queden exceptuats d’aquesta limitació els dedicats a la venda de productes essencials.

Comerç minorista

 • Aforament del 70%.
 • Aplicació de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat.

Centres comercials, galeries comercials i recintes comercials

 • Aforament del 70%.
 • Aplicació de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat.
 • Establir sistemes de control d’aforament i fluxos que garanteixin les mesures de control d’aglomeracions.
 • Es permet l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
 • Han de complir amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades.

Mercats no sedentaris i fires mercat

 • Aforament del 70%.

Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que es garanteixi una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili.

Àmbit de l’hostaleria i restauració

Els establiments poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

 • Es restableix el consum en barra, amb una separació interpersonal d’1,50 metres.
 • Es limita a sis el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
 • Distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.
 • Distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència.

Interiors

 • L’aforament es limita al 50%.
 • Ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

Terrasses

 • Distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
 • El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin les distàncies.

Horaris

 • El servei només es pot dur a terme de les 6:00 hores a les 01:00 hores.
 • Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquesta franja horària.

Aquest horari no és aplicable als serveis de restauració dels centres de treball, als serveis integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social.

Recollida de comandes

Les activitats per servir a domicili o per a recollida dels clients a l’establiment es podran dur a terme durant tot l’horari d’obertura de l’establiment.

Àmbit cultural

Teatres, cinemes, auditoris i circs, amb programació artística estable

 • Horari: de 6 a 01 hores.
 • Aforament al 70% amb un nombre màxim de 1.000 persones per sala i sessió o actuació.
 • Els assistents han d’estar asseguts
 • S’ha de garantir una bona ventilació
 • Aforament al 70% i màxim de 3.000 persones per activitats a l’aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades.

Grans recintes

Activitats amb autorització d’aforament superior a 15.000 persones es permet fins el 20% d’aquest aforament sempre i quan es compleixin els requisits següents:

 • Sectors independents de màxim 3.000 persones (els serveis de restauració, lavabos i accessos també han de ser independents).
 • Mesures de circulació i de control d’accessos que evitin aglomeracions.
 • Declaració responsable al Departament de Cultura i a l’Ajuntament corresponent.

Serveis de bar i restauració

 • A les sales de concert, cafès teatre o cafès concert es permet servei de bar.
 • Als restaurants musicals se’ls aplica el que s’estableix en relació amb les activitats d’hostaleria i restauració.

Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria de cultura i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat, en la qual s’informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat.

Arxius, biblioteques, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts visuals

 • Horari: de 6 a 01 hores.
 • Aforament al 70%.

Activitats populars i tradicionals

 • Tant a l’aire lliure en un espai perimetrat i estàtic com en espais tancats.
 • Públic assegut.
 • Requisits d’aforament i de limitació de persones establerts, en funció de les condicions de ventilació i de control d’accessos i mobilitat de l’activitat. Amb un 70% de l’aforament i un màxim de 1.000 persones, o de 3.000 si la ventilació és reforçada.

Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

 • Autoritzats amb aforament del 50% i 1.000 persones en espais interiors o de 3.000 persones en espais a l’aire lliure o en espais interiors amb ventilació reforçada.
 • El Comitè de Direcció del PROCICAT pot autoritzar aforaments superiors previ informe favorable de l’ajuntament corresponent i sempre que siguin en recinte firal i disposin de pla de contingència COVID-19 d’acord amb el pla sectorial.
 • Es permeten aperitus peu dret amb aliments de forma individual i complint la resta del pla sectorial.

Àmbit esportiu

Les instal·lacions i els equipaments esportius poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:

 • Aforament del 70% tant a l’aire lliure com en espais tancats, incloses les piscines.
 • Control d’accés.
 • Bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • Els vestidors poden reobrir.
  • Les entitats responsables de la gestió de les instal·lacions i els equipaments esportius han d’informar les persones usuàries que l’ús dels vestidors és excepcional per a les que utilitzin el servei de piscina, si n’hi ha, i per a les que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai d’ús privatiu i no compartit abans o després de l’activitat esportiva.
  • L’ús queda condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.
 • Es permeten les activitats en grup
  • En espais tancats que acreditin el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades, sempre que es respecti el límit de l’aforament al 70% i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta. En espais tancats que no compleixin les condicions de ventilació reforçades, es poden dur a terme sempre que no concentrin més de 10 persones i sempre que les activitats es puguin fer amb mascareta. Aquestes limitacions no afecten les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses.
  • En espais a l’aire lliure es poden dur a terme activitats grupals respectant el límit de l’aforament al 70%.
 • Cita prèvia en espais tancats.
 • No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, i les instal·lacions que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

Queda prohibida la utilització d’equipaments esportius que no estiguin supervisats.

Competicions esportives

 • Competicions d’àmbit estatal i internacional de futbol i bàsquet professional: sense presència de públic perquè tenen una normativa específica.
 • Resta de competicions en instal·lacions i equipaments:
  • a l’aire lliure: Aforament del 70% i un màxim de 3.000 persones.
  • en espais tancats: Aforament del 70% i un màxim de 1.000 persones. S’ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.
   • Si compleixen les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades i es garanteixen les mesures de control d’aglomeracions, hi poden assistir fins a un màxim de 3.000 persones.
   • El titular de la instal·lació o equipament ha de presentar una declaració responsable amb les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i els controls d’accessos i mobilitat.
 • Es permeten les assemblees presencials d’entitats esportives amb un aforament del 50% i 500 persones com a màxim o 1.000 si es fan a l’aire lliure o hi ha ventilació reforçada i control d’accessos.
 • Es permet l’activitat de restauració si existeixen establiments habilitats, amb compliment de les mesures establertes per la restauració.

Grans recintes

Equipaments i instal·lacions amb autorització d’aforament superior a 15.000 persones es permet fins el 20% d’aquest aforament sempre i quan es compleixin els requisits següents:

 • Sectors independents de màxim 3.000 persones (els serveis de restauració, lavabos i accessos també han de ser independents).
 • Mesures de circulació i de control d’accessos que evitin aglomeracions.
 • Declaració responsable al Departament de Cultura i a l’Ajuntament corresponent.

Àmbit lúdic i recreatiu

 • Els parcs i jardins públics de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts.
 • Activitats lúdiques en espais tancats: aforament del 50% i amb servei de bar i restaurant subjecte a les condicions establertes per a la restauració.

Parcs i fires d’atraccions

 • Aforament del 50%.
 • Poden reobrir els locals i establiments de restauració integrats, que hauran de complir amb les mesures establertes per a aquest sector.

Actes religiosos i cerimònies civils

(inclosos casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres)

Aforament 50% i nombre màxim de 1.000 assistents.

En casos excepcionals, les activitats poden tenir un aforament màxim de 3.000 persones (sense superar en cap cas l’aforament del 50%),sempre que:

 1. Es desenvolupin de forma estàtica.
 2. Es realitzin a l’aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades.
 3. Es garanteixin les mesures de control d’aglomeracions.
 4. Les persones titulars de l’activitat presentin una declaració responsable al departament competent en matèria d’afers religiosos i a l’Ajuntament del municipi on s’ubiqui l’activitat en el qual s’informi de:
  • Les característiques dels sistemes de ventilació.
  • Els controls i accessos de mobilitat.
  • L’empresa o personal de manteniment que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada als criteris establerts.

Activitats relacionades amb el joc

Salons de jocs, casinos i sales de bingo:

 • Aforament del 70%.
 • Nombre màxim de persones 500 a l’interior i 1.000 a l’aire lliure o interior amb ventilació reforçada.
 • Cal garantir la ventilació mínima establerta a la normativa en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.
 • Els clients s’han de limitar a grups de 10 persones màxim amb distància de 2 metres entre cada grup.
 • S’han d’establir sistemes de control de fluxos als accessos i a les zones de mobilitat.
 • Cal presentar una declaració responsable sobre les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire, i dels controls d’accessos i mobilitat.

Es permet l’obertura al públic dels serveis complementaris de bar i restaurant en els salons de jocs, casinos i sales de bingo, que hauran de complir amb les mesures establertes per al sector de la restauració.

Més informació

Menú