Serveis que es paguen per quotes

Pel que fa als serveis de tracte successiu ( gimnasos, acadèmies, escoles, etc ), les quotes dels quals hagin estat abonades i no s’hagin pogut gaudir com a conseqüència de les mesures adoptades durant l’estat d’alarma i durant les fases posteriors de desescalada i l’etapa actual de represa, el prestador del servei podrà oferir la opció de gaudir del servei posteriorment o descomptar la quantitat de les futures quotes a imputar per la prestació del servei.

En el cas que l’usuari/a no accepti alternatives, se li hauran de retornar els imports ja abonats en la part corresponent al període del servei no prestat per l’esmentada causa.

Així mateix, no es podran cobrar noves mensualitats fins que el servei no es pugui prestar amb normalitat. Aquest fet no comportarà la rescissió del contracte, excepte acord exprés per ambdues parts. Les parts tornaran a assumir les obligacions objecte del contracte (prestació del servei i abonament de quotes respectivament ), quan finalitzin les mesures decretades per l’estat d’alarma que impossibiliten la prestació ordinària del servei.

Menú