Subsidi extraordinari per fi de contracte

El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, regula el subsidi de desocupació excepcional per fi de contracte temporal.

REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIARIES:

  • Trobar-se inscrita com a demandant d’ocupació en els serveis públics d’ocupació i subscriure el compromís d’activitat.
  • No comptar amb la cotització necessària per accedir a una altra prestació o subsidi per desocupació.
  • Haver cessat de forma involuntària, a partir de el 15 de març de 2020, un contracte per compte d’altri de durada determinada durant el qual existís l’obligació de cotitzar per desocupació i la vigència hagi estat igual o superior a dos mesos.
  • No tenir rendes, de qualsevol naturalesa, superiors Al 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.
  • No ser perceptora de qualsevol renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol administració pública.
  • No estar treballant per compte propi o aliè a jornada completa a la data de l’extinció del contracte ni en la data de publicació del subsidi excepcional.

SOL·LICITUD:

La persona treballadora omplirà el formulari de pre-sol·licitud  de prestació individual disponible a la seu electrònica del SEPE que tindrà efectes de sol·licitud provisional, i l’enviarà a l’entitat gestora a través de la mateixa seu.

El termini de presentació començarà a partir del dia 5 de maig i acabarà el dia en què es compleixi un mes de la data en què finalitzi la vigència de la declaració d’estat d’alarma, ambdós inclosos. Si es presenta fora de el termini indicat, es considerarà no presentat.

DURADA I QUANTIA

El dret Al subsidi excepcional neix a partir de l’endemà del dia en què s’hagi extingit el contracte de treball de durada determinada. En cas que el període que correspon a la vacances anuals retribuïdes no s’hagi gaudit amb anterioritat a la finalització de la relació laboral, el naixement del dret es produirà un cop transcorregut aquest període.

La durada serà d’un mes, ampliable si així es determina per Reial Decret Llei i no es podrà percebre en més d’una ocasió.

El subsidi excepcional consistirà en un ajut mensual del 80 per cent de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) vigent i el seu pagament es realitzarà pel Servei Públic d’Ocupació Estatal a partir del mes següent a el de la sol·licitud.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

Menú