Subvencions a famílies i professionals de Cornellà del Terri – COVID 19

El Ple de la corporació, en sessió extraordinària, de data 18 de febrer de 2021, va aprovar inicialment, per unanimitat, les bases reguladores específiques i convocatòria de les subvencions destinades a famílies empadronades a Cornellà del Terri i als professionals establertes al municipi amb motiu de la crisi sanitària i econòmica generada per la Covid-19

Beneficiaris:

Podran optar a l’ajut les persones físiques i jurídiques, titulars d’activitats de restauració, comerç, centres d’estètica, i establiments de turisme rural i que acreditin  reunir els següents requisits:

  1. El local ha de gaudir de la situació administrativa pertinent per a desenvolupar l’activitat (règim de comunicació, llicència d’obertura …etc.)
  2. Els beneficiaris han d’estar al corrent de pagament de les taxes i impostos municipals i de les seves obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda i no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Sol·licituds
Les sol·licituds d’ajut es formalitzaran i es presentaran a partir de la publicació de la corresponent convocatòria i en el termini que aquesta fixi, mitjançant el model normalitzat disponible a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Cornellà del Terri.

Més informació

Menú