Subvencions per a establiments turístics i comercials de Banyoles

Les ajudes tenen com a objectiu ajudar a afrontar la situació econòmica derivada del cessament obligatori de l’activitat disposada pel RDL 463/2020 de 14 de març pel qual es decreta l’estat d’alarma.

Qui pot demanar la subvenció?

Les persones físiques i jurídiques, titulars d’activitats amb establiments ubicats al terme municipal de Banyoles que s’hagin vist obligats al cessament de la seva activitat per allò que disposa en el Reial Decret 463/2020 de 14 de març 2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19

Quins requisits cal complir per poder-hi accedir?

Les persones físiques i jurídiques:

  1. Disposar de la corresponent llicència d’activitat en el municipi.
  2. En el cas d’establiments turístics, l’establiment ha de constar inscrit a la base de dades del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (Registre de Turisme de Catalunya) com a mínim abans del dia 15 de març de 2020.

– Els beneficiaris han d’estar al corrent de pagament de les taxes i impostos municipals i de les seves obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda i no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

– El local ha de gaudir de la situació administrativa pertinent per a desenvolupar l’activitat (règim de comunicació, llicència d’obertura …etc.)

Quina documentació cal aportar?

– Sol·licitud mitjançant model normalitzat disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles

– Factures o altres documents probatoris al tràfic mercantil de les despeses subvencionables presentades

Fins quant tinc temps de demanar-la?

Des del dia 03 de juny de 2020 fins exhaurir el crèdit pressupostari vinculat.

On s’ha de presentar la documentació?

Per registre d’entrada o de manera telemàtica a l’Ajuntament de Banyoles

Per a més informació:

EDICTE Ajuntament de Banyoles https://banyoles.cat/ajuntament/recursos/0705-edicte-subvencio.pdf

INFORMACIÓ Ajuntament de Banyoles https://banyoles.cat/ajuntament/ajuntament/informacio-municipal/noticies/concessio-dajuts-als-professionals-afectats-pel-cessament-obligatori-de-lactivitat-per-lestat-dalarma-ocasionat-pel-covid-19

Menú