Subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquestes bases tenen per objecte donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses
i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en la mesura que ha
provocat perjudicis econòmics als destinataris

Destinataris

Poden optar a aquestes subvencions les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats
privades sense afany de lucre que compleixen algun dels supòsits següents:

 • a) Haver obtingut un ajut de l’Institut Català de les Empreses Culturals o del Consorci del Pla de rehabilitació i
  equipament de teatres de Barcelona entre el 2015 i el 2019.
 • b) Haver presentat una sol·licitud d’ajut a l’Institut Català de les Empreses Culturals o al Consorci del Pla de
  rehabilitació i equipament de teatres de Barcelona, que s’hagi admès a tràmit, encara que fos desestimada,
  entre el 2015 i el 2019.
 • c) Haver donat d’alta com a activitat econòmica un establiment cultural obert al públic a Catalunya durant l’any
  2019 o 2020.

Despeses subvencionables
1. Únicament es consideren despeses subvencionables les següents:

 • a) Despeses de personal de la persona sol·licitant.
 • b) Quotes de cotització a la Seguretat Social pel règim especial de treballadors autònoms i quotes de gremis i
  associacions professionals.
 • c) Despeses d’estructura de l’establiment on es porta a terme l’activitat professional (quota del préstec
  hipotecari, lloguer de l’immoble, manteniment i conservació, subministraments, neteja, assegurances, gestoria,
  despeses administratives i béns fungibles).
  En cas que la persona sol·licitant ostenti la propietat de l’establiment on es porta a terme l’activitat
  professional, si el lloga a un tercer durant el període subvencionable, no computen les despeses que la persona
  sol·licitant assumeixi durant el període de lloguer.
 • d) Despeses relacionades amb l’adaptació de les oficines, els comerços o els espais d’exhibició als requeriments
  sanitaris establerts per combatre la COVID-19 (desinfecció d’espais i compra de materials d’aïllament).
  e) Els tributs, sempre que no siguin susceptibles de recuperació o compensació. No es consideren
  subvencionables els impostos personals sobre la renda.

2. Totes les despeses que s’han exposat anteriorment són imputables en la part que no hagin estat
subvencionades per l’Institut Català de les Empreses Culturals o per qualsevol altra entitat pública. No es pot
superar el 100% de la despesa imputable en la suma d’aquesta subvenció i les altres rebudes

Més informació

Segona convocatòria

Menú