Subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans per a l’any 2020

L’objectiu de la convocatòria és obrir la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans per a l’any 2020.

Qui pot demanar la subvenció?

Persones que formin part d’una unitat familiar de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte de l’arranjament, i a les quals les obres de reforma beneficiïn directament.

Quins requisits cal complir per poder-hi accedir?

  • La persona a la que beneficiïn les obres, ha de tenir 65 anys o més, i complir alguna de les següents condicions:

– Manca d’autonomia per realitzar activitats d’higiene, alimentació o mobilitat.

– Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o una pensió d’incapacitat permanent, o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat; o acreditar algun grau de dependència.

– Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC)

  • Disposar d’un informe tècnic que acrediti la necessitat de dur a terme les actuacions de rehabilitació.
  • No haver iniciat les obres abans de la publicació de la Resolució de la convocatòria ni de la inspecció tècnica de l’habitatge, a excepció dels casos en els que es demostri una situació d’urgència.
  • El pressupost de les obres no pot superar l’import màxim per habitatge indicat en la convocatòria.
  • La persona sol·licitant ja de ser la propietària, usufructuària o arrendatària de l’habitatge objecte de l’arranjament, i ni ella ni els altres membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat a Catalunya.
  • No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries.

Fins quant tinc temps de demanar-lo?

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 18 de setembre de 2020

On s’ha de presentar la documentació?

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat)

Per a més informació aquí

 

Menú