Subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial

Aquestes bases tenen per objecte regular les actuacions que, en matèria de foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial, són susceptibles de rebre subvencions, i determinar les condicions i requisits per accedir-hi, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les subvencions:

  1. a) Les juntes o comunitats de propietaris; les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris, degudament constituïdes; els propietaris d’edificis de tipologia residencial col·lectiva que no hagin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal, i els propietaris d’habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.
  2. b) Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi civil; les empreses constructores, arrendatàries o concessionàries dels edificis, així com les cooperatives, que acreditin dita condició mitjançant contracte vigent amb la propietat, que els atorgui la facultat expressa per portar a terme les obres de rehabilitació.

Requisits dels edificis

Tipologia: residencial col·lectiva i edificis d’habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera. –

Antiguitat segons el tipus d’actuació:

-Per a les actuacions de conservació relatives a l’estructura i les instal·lacions definides a la base 2.1.a) de la línia 2, els edificis han d’haver estat construïts o acabats abans de l’any 1996.

Per a les actuacions de conservació relatives a l’envolupant definides a la base 2.1.

  1. b) de la línia 2 i per a les actuacions de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat de la línia 1, els edificis han d’haver estat construïts o acabats abans de l’any 2007.

-Per a les actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat, definides a la base 2.2 de la línia 2, no es requereix el requisit d’antiguitat.

-Com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici, excloent-hi la planta baixa o plantes inferiors si té o tenen altres usos compatibles, ha d’estar destinada a habitatge.

-Com a mínim el 50% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment. En el cas d’habitatges unifamiliars han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment i en el moment de sol·licitar la subvenció. Aquesta circumstància es pot acreditar mitjançant el certificat d’empadronament.

– Inspecció tècnica prèvia

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l’informe d’avaluació de l’edifici (IAE), que ha de contenir l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE), segons model normalitzat per l’AHC, amb data de la inspecció tècnica anterior a l’inici de les obres de rehabilitació i el certificat d’eficiència energètica (CEE) amb l’etiqueta de qualificació energètica (EE), d’acord amb la normativa vigent, que acrediti la necessitat de l’actuació de rehabilitació. Per considerar vàlids els informes de la inspecció tècnica dels edificis elaborats a l’empara del Decret 67/2015, de 5 de maig, s’han d’haver presentat davant de l’AHC en un termini màxim de quatre mesos des de la seva emissió i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. 4.6 Requisits de les actuacions D’acord amb el que s’estableix a l’article 31.2 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, per sol·licitar les subvencions és necessari que, prèviament, l’edifici tingui seguretat estructural o l’aconsegueixi mitjançant el procés de rehabilitació. Així mateix, en aplicació de l’article 36 del Decret 75/2014, no seran protegides les obres que impliquin el buidatge estructural o l’enderrocament de façanes, l’augment de volums, les ampliacions o subdivisions d’edificis o habitatges i les definides com a gran rehabilitació a l’article 3.h) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, a més de les actuacions de rehabilitació que s’efectuïn conjuntament amb aquestes, llevat que un programa específic ho prevegi. Tampoc seran protegides les obres de rehabilitació que posin en evidència, de manera clara i manifesta en els informes previs a la sol·licitud d’ajuts, que s’han de realitzar amb motiu de no haver exercit degudament el deure de conservació i manteniment dels habitatges, que és de compliment obligatori per als propietaris, llevat del cas que les obres de conservació s’executin simultàniament amb altres actuacions prioritàries.

Termini d’execució i pròrroga

– Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de vuit mesos, comptats a partir de l’endemà de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció Aquest termini pot ser prorrogat com a màxim quatre mesos més, aportant la justificació motivada de la causa que n’impedeixi l’inici de les obres per causes alienes a la seva voluntat. La persona o entitat beneficiària ha de comunicar a l’AHC l’inici de les obres en un termini màxim d’un mes des del seu inici, amb la presentació de la llicència municipal definitiva de les obres i del comunicat d’inici de les obres de rehabilitació, segons el model normalitzat que es pot obtenir al portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat.

– D’acord amb els articles 38 i 45 del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal de l’habitatge 2018-2021, el termini per executar les obres no pot excedir de 24 mesos, comptats des de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció. Aquest termini es pot ampliar excepcionalment per motius degudament justificats amb caràcter previ al venciment, de conformitat amb el que disposen els articles esmentats abans. Les pròrrogues dels terminis d’inici i d’execució de les obres, s’han de sol·licitar a l’òrgan instructor, que valorarà la sol·licitud i elevarà la proposta que correspongui a l’òrgan competent per resoldre, d’acord amb la base 12.1. Si en el termini d’un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga no s’ha dictat la resolució, s’entendrà denegada. En cas favorable s’haurà d’aportar la pròrroga de la llicència municipal concedida inicialment.

Més informació aquí

Ampliació de terminis: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8228/1812750.pdf

Menú