Subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per donar suport a l’exhibició d’espectacles d’arts escèniques

Aquestes bases tenen per objecte donar suport a les sales de teatre de Catalunya amb gestió privada
dedicades a oferir amb regularitat una programació estable per a l’exhibició d’espectacles d’arts escèniques
(teatre, dansa i circ) de caràcter professional, d’acord amb les modalitats següents:

  • a) Teatres de fins a 400 localitats.
  • b) Teatres de més de 400 localitats.

L’exhibició s’ha de dur a terme durant la temporada de l’any de concessió de la subvenció, entenent per
temporada el període comprès entre l’1 de setembre de l’any de la concessió de la subvenció i el 31 d’agost de
l’any següent al de concessió de la subvenció.

Destinataris
1. Poden optar a aquestes subvencions les empreses teatrals privades, tant si són persones físiques com
jurídiques, domiciliades a l’Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai
Econòmic Europeu, que siguin propietàries o titulars de la gestió de sales de teatre ubicades a Catalunya.
2. Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses
(UTE), d’acord amb la Llei de l’Estat 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d’agrupacions i unions
temporals d’empreses i de societats de desenvolupament industrial regional.

Termini

El període per presentar sol·licituds és de l’1 al 21 de setembre del 2020, ambdós inclosos

Més informació

 

Menú