Subvencions per obres en l’interior dels habitatges per a persones grans

Subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans, en règim de concurrència competitiva.

Qui pot demanar la subvenció?

Persones que formin part d’una unitat familiar de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte de l’arranjament, i a les quals les obres de reforma beneficiïn directament.

Quins requisits cal complir per poder accedir-hi?

  • La persona a la que beneficiïn les obres, ha de tenir 65 anys o més, i complir alguna de les següents condicions:

– Manca d’autonomia per realitzar activitats d’higiene, alimentació o mobilitat.

– Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o una pensió d’incapacitat permanent, o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat; o acreditar algun grau de dependència.

– Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC)

  • Disposar d’un informe tècnic que acrediti la necessitat de dur a terme les actuacions de rehabilitació.
  • No haver iniciat les obres abans de la publicació de la Resolució de la convocatòria ni de la inspecció tècnica de l’habitatge, a excepció dels casos en els que es demostri una situació d’urgència.
  • El pressupost de les obres no pot superar l’import màxim per habitatge indicat en la convocatòria.
  • La persona sol·licitant ja de ser la propietària, usufructuària o arrendatària de l’habitatge objecte de l’arranjament, i ni ella ni els altres membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat a Catalunya.
  • No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries.

On s’ha de presentar la documentació?

Telemàticament a http://tramits.gencat.cat

Per a més informació:

RESOLUCIÓ TES/1095/2020, de 19 de maig: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8140/1795427.pdf

Ampliació de termini: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8228/1812716.pdf

Menú